So sánh sản phẩm

Dịch vụ chính của chúng tôi

Tư vấn kế toán - Tư vấn thuế:
* Tư vấn kế toán:
- Lập sổ sách kế toán
- Lập báo cáo quản trị
- Soát xét báo cáo tài chính định kỳ
- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tái cơ cấu bộ máy kế toán
* Tư vấn thuế
- Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế
- Hoàn thuế thu nhập cá nhân
- Hoàn thuế GTGT
- Rà soát thuế
- Tư vấn thuế theo yêu cầu của khách hàng

Đào tạo, tuyển dụng: 
- Đào tạo nhân sự kế toán
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự kế toán
- Kiểm tra đánh giá nhân lực kế toán
- Hỗ trợ nhân sự kế toán ngắn hạn
- Tính lương và bảo hiểm

Các dịch vụ khác:
- Thành lập doanh nghiệp
- Xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú
- Dịch vụ phiên dịch, biên dịch
- Dịch vụ hỗ trợ phần mềm kế toán
- Dịch vụ hỗ trợ kiểm toán
- Mua bán, sát nhập giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn đầu tư
- Tư vấn thường niên
- Dịch vụ hỗ trợ hành chính khác