SVC - Viet Nam

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Email Print PDF

Từ ngày 1/7/2013, theo quy định tại Thông tư 65/2013/TT-BTC, các loại hình dịch vụ sau sẽ trở thành đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

 

- Hoạt động cung cấp tín dụng của mọi tổ chức (trước đây chỉ hoạt động cấp tín dụng của TCTD mới thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT).

- Các dịch vụ số hóa.

- Dịch vụ cho thuê xưởng trong khu phi thuế quan.

Đặc biệt, thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động dịch vụ phát sinh từ ngày 1/3/2012.

Việc xử lý các khoản thuế GTGT của các dịch vụ trên phát sinh từ ngày 1/3/2012 được hướng dẫn cụ thể tại điều 2 của Thông tư 65.

Mời Download nội dung: Thông tư 65/2013/TT-BTC

 

Văn bản mới

Đăng nhập