So sánh sản phẩm

Chi phí cho giai đoạn đầu tư trước thành lập

Trước tháng 8/2014 các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thể mở tài khoản tại ngân hàng để thực hiện chi trả các khoản chi phí phát sinh trước giai đoạn đầu tư.
Tuy nhiên kể từ 11/08/2014 khi thông tư 19 ra đời thì căn cứ theo điều 10 của thông tư 19/2014/TT-NHNN có quy định:
Điều 10. Chuyển vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1. Chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
a) Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại ngân hàng được phép;
b) Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các khoản vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam quy định tại điểm a khoản này để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Do vậy các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép mở tài khoản bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại để thực hiện chuyển một phần vốn góp về Việt Nam để thực hiện chi dùng trực tiếp cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Phần tiền đã chuyển trong giai đoạn trước khi có giấy phép này sẽ được chấp nhận như một khoản vốn thực góp được ghi nhận trên sổ sách của doanh nghiệp trong tương lai.